c Kendriya Vidyalaya KV No1 Madurai
श्री पी सेल्वराज़ P`aacaay-a
  kond`Iya ivaQaalaya
  nairmaoDu sa,º1
Pahucanao ka pta kond`Iya ivaQaalaya nairmaoDu sa,º 1
 

PaI TI rajana raoD   nairmaoDu  kaTUPaipilayaar

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmadurO­ 625002
faona na 0452-2531361/25322328
fo@sa 0452-2538255
[- maola Aa[- iD kvmaduraino1@yahoo.co.in
web portal www.kv1madurai.tn.nic.in
   

kOsao phucao

kond`Iya ivaQaalaya  nairmaoDu madurO jagah dixaNa mao  vaoga[- nadI ko iknaaro pr isqait hO.]sa ko saamanao kaTUipilayaar maindr ko ipCO  ip f kay-aalaya  sao  5 iklaao maITr dur isqait hO maqauvaavaaina basa sTOND BaI 5 iklaao maITr dur hO. hmaaro ivaQaalaya sao rolvao sTOSana 5 ik.ima hO. Aaor vaa sao basa na 1baI     1ef    1ema   25 .48 ip , 48 jaoD Aaid basa AatI hO. Aato samaya inamna nagar Aato hOO. maha%maa gaaQaI ip TI nagar kulamaanagalama imanaabalamapurama  ÌYNapurma kaolaoanaI  basa sTOND ivaQaalaya  kaTU ipilayaar kaoiva laDikyaao ka kalaoja ip ef kaya-alayaa   ko pasa

 

hvaa[-hDDo /    maduroO  ek  inaija hvaa[- hDDa hO yao hmaaro ivaQaalaya sao 16 ik maI hoO  kuC saonaa ko ilae hvaa[- saovaa hO va raYTIya yaa~a BaI ]PalabQa hO yaha sao raojaanaa raYTIya ]Dana ko ilae hO eArlaa[na saovaa hO jaao Anya doSa ko ilae ]Dana Barto hO  

rolvao Wara   maduRRRRRRRRRrO Anya  ijalaao sao va nagarao sao  jauDa huAa hO    madurO Mmao ek Mmau rolva sTOSana   yaha sao iBanna  iBanna jagah ko ilae hO yao bahut baDa sToSana hO hr rajya ko ilae gaaDI hO

 

saDk ko Wara    madurO Sahr purI trh saDk kao sao jauDa huAa Sahr hO saBaI mah%va pUNa- jagah sao jauDa huAa hO timala naaDu rajya ko saaqa saaqa Anya rajya sao BaI jauDa hO yaha sarkarI va inaija vaahna AasaanaI sao imala jaato hO  mah%va jagah ko ilae basa ]plabQa hO .

 

 

Way to School
kond`Iya ivaQaalaya nairmaoDu madurO  sa,º 1